THÔNG BÁO

V/v HSSV tham gia đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc năm học 2015 - 2016

 

 

Căn cứ theo Liên tịch Sở giáo dục và đào tạo - Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh số 2485/HDLT-SGD&ĐT-BHXH ngày 03 tháng 08 năm 2015 về thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2015 – 2016;

Trường trung cấp Bách Khoa Sài Gòn ban hành thông báo đến HSSV toàn trường nội dung cụ thể như sau:

 

1. Đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng tiền BHYT:


1.1 Đối tượng tham gia:

Học sinh, sinh viên (HSSV) (ngoại trừ những em đã tham gia BHYT các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT) đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc.

 

1.2 Mức đóng BHYT HSSV:

Theo quy định mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.150.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT. Năm học 2015 – 2016 thực hiện từ 01/10/2015 đến 31/12/2016 (15 tháng), cụ thể như sau: 4,5% x 1.150.000 đồng x 15 tháng = 776.250 đồng (Tùy thời gian cụ thể của từng khóa học mà tính ra số tháng tương ứng).

 

Trong đó:  

- Học sinh sinh viên đóng 70%:         776.250*70%  =  543.375 đồng
- Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%:    776.250*30%  =  232.875 đồng

 

 

- Học sinh, sinh viên có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân sĩ  quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, thân nhân công an nhân dân…) nếu hết giá trị sử dụng ghi trên thẻ và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác, thì tham gia BHYT theo nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo, đến hết thời hạn chung là ngày 31/12/2016.

- Đối với học sinh, sinh viên tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng theo quy định Pháp luật (sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu); HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo ... đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ thì không phải tham gia đóng BHYT tại trường, nhưng phải cung cấp bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) cho nhà trường để báo cáo cấp trên theo quy định.

 

1.3 Phương thức đóng BHYT:

Học sinh, sinh viên đóng phí BHYT bắt buộc tại Văn phòng Tuyển sinh của trường.

 

2. Phạm vi, quyền lợi BHYT:


2.1 Phạm vi BHYT HSSV bao gồm:

- Chăm sóc sức khoẻ ban đầu;

- Khám chữa bệnh ngoại trú;

- Khám chữa bệnh nội trú;

- Tai nạn giao thông.

2.2 Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT:

Theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

Học sinh, sinh viên được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các Bệnh viện tuyến quận, huyện và tương đương; các Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh và tương đương theo danh sách của cơ quan BHXH cung cấp trên trang web: http://bhxhtphcm.gov.vn/ (đính kèm danh sách)

Mức hưởng BHYT: được căn cứ vào Điều 22 của Luật BHYT va Điều 4 Chương II Nghị định số: 105/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.

 

3. Thời gian đóng BHYT:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 15/09/2015. 

Trên đây là thông báo về việc HSSV tham gia đóng BHYT bắt buộc năm học 2015 – 2016. Đề nghị các cá nhân, tổ chức và HSSV các lớp thực hiện nghiêm nội dung thông báo này.

 

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo thực hiện);

- Trưởng các đơn vị (phối hợp th/hiện);

- HSSV toàn trường (thực hiện);

- Lưu VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Th.S Trần Thị Thuý Hằng

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường