SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP. HCM

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số:         /TB-BKSG

Tp. HCM, ngày 30 tháng 08 năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

V/v nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2014 

 

Thực hiện theo Quy định của Nhà nước về chế độ nghỉ các ngày Lễ lớn trong năm; 

Thực hiện sự chỉ đạo của BGH nhà trường; 

Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị thông báo đến toàn thể CB, GV, NV và HSSV toàn trường lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2014 với những nội dung cụ thể như sau:
 

 1/ Thời gian nghỉ Lễ:  

- Hai (02) ngày, vào ngày 01, 02/09/2014 (Thứ hai và thứ ba). 
 

2/ Tổ chức nghỉ Lễ:  Để đảm bảo an toàn PCCC, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong dịp nghỉ Lễ, yêu cầu các đơn vị trực thuộc thực hiện tốt các công việc sau: 
 

- Trưởng các Phòng/Ban, Khoa/Khối chuyên môn thông báo lịch nghỉ Lễ đến toàn thể cán bộ nhân viên của đơn vị mình. Tổ chức dọn dẹp vệ sinh, sắp xếp ngăn nắp phòng làm việc và trước khi nghỉ Lễ phải kiểm tra kỹ tài sản, đảm bảo an toàn phòng làm việc, phòng thí nghiệm, kho vật liệu, kho hoá chất và tắt toàn bộ thiết bị, máy móc, điện, nước trước khi nghỉ Lễ. 

- Phòng Đào tạo và Công tác HSSV: Thông báo lịch nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 đến các giáo viên và toàn thể học sinh, sinh viên toàn trường. 

- Phòng Tổ chức – Hành chính – Quản trị:
 

+ Tiến hành rà soát toàn bộ cơ sở vật chất, hệ thống điện, nước,… trước dịp nghỉ Lễ.

+ Phân công Tổ bảo vệ trực điện, nước, PCCC, ANCT và trật tự ATXH đảm bảo có mặt 24/24h nhằm phát hiện và xử lý kịp thời những vấn đề phát sinh.

 

Trên đây là thông báo về việc nghỉ Lễ Quốc Khánh 2/9 năm 2014. Yêu cầu các cá nhân và các đơn vị trực thuộc thực hiện nghiêm nội dung thông báo này.

 

Nơi nhận:

- BGH (để b/c);

- Trưởng các đơn vị (p/h thực hiện);

- CB,GV,NV và HSSV (thực hiện);

- Lưu VT.

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

Th.S Trần Thị Thúy Hằng

 

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường