SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG TRUNG CẤP BÁCH KHOA SÀI GÒN

Số:       /TB-BKSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 


THÔNG BÁO

Về việc thu học phí Học kỳ 3 Khóa 9, Học kỳ 5 Khóa 8

 

Căn cứ kế hoạch đào tạo năm học 2017 của các lớp Trung cấp, Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn thông báo kế hoạch thu học phí HK3 Khóa 9, HK5 Khóa 8 như sau:

1.   Đối tượng: Hệ Trung cấp.

2.   Mức thu: (đơn vị tính: đồng/học kỳ)

2.1. Học phí học kỳ 5 đối với sinh viên Khóa 8 (hệ 3 năm)

- Ngành Sư phạm mầm non

- Ngành Dược sĩ trung cấp

- Ngành Y sĩ đa khoa

- Ngành Điều dưỡng

- Ngành Kế toán doanh nghiệp

- Ngành Marketing

- Ngành Quản trị mạng máy tính

- Ngành Thiết kế và quản lý website

6.600.000 đồng/ học kỳ

6.600.000 đồng/ học kỳ

6.600.000 đồng/ học kỳ

6.600.000 đồng/ học kỳ

4.400.000 đồng/ học kỳ

4.400.000 đồng/ học kỳ

4.400.000 đồng/ học kỳ

4.400.000 đồng/ học kỳ

 

2.2 Học phí học kỳ 3 đối với sinh viên Khóa 9 (hệ 18 tháng, hệ 2 năm và hệ 3 năm)

- Ngành Sư phạm mầm non

- Ngành Dược sĩ trung cấp

- Ngành Y sĩ đa khoa

- Ngành Điều dưỡng

- Ngành Kế toán doanh nghiệp

- Ngành Marketing

- Ngành Quản trị mạng máy tính

- Ngành Thiết kế và quản lý website

6.600.000 đồng/ học kỳ

6.000.000 đồng/ học kỳ

6.000.000 đồng/ học kỳ

6.000.000 đồng/ học kỳ

4.400.000 đồng/ học kỳ

4.400.000 đồng/ học kỳ

4.400.000 đồng/ học kỳ

4.400.000 đồng/ học kỳ

Phụ thu phí máy lạnh: 80.000 đồng/sinh viên/học kỳ đối với sinh viên học tập tại cơ

sở 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Quận Gò Vấp.

3.   Thời gian thu: Từ 1/6/2017 đến 15/7/2017.

4.   Hình thức thu:

  •   Nộp qua tài khoản ngân hàng:

-     Đơn vị thụ hưởng: Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

-     Số Tài khoản: 176330509 tại Ngân hàng TMCP Á Châu (ACB) – Chi nhánh Củ Chi

-     Nội dung ghi rõ: Học phí kỳ…..của sinh viên:….Lớp:….Mã sinh viên:……

  •   Nộp tiền mặt: tại Phòng Tuyển sinh của 1 trong 2 cơ sở:

-     Cơ sở 1: 83A Bùi Thị He, Khu phố 1, Thị trấn Củ Chi, Huyện Củ Chi

-     Cơ sở 2: 1A Nguyễn Văn Lượng, Phường 6, Quận Gò Vấp

 

Đề nghị sinh viên hoàn thành việc nộp học phí theo đúng thời hạn quy định..

Nơi nhận:

- Phòng ĐT, TCHCQT, TCKH, TS;

- Các khoa chuyên môn;

- Sinh viên TCCN;

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

ThS. Nguyễn Quang Bình

 

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường