SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG TC BÁCH KHOA SÀI GÒN

Số:       /TB-BKSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày … tháng …  năm 2014

 

 

THÔNG BÁO

V/v HSSV tham gia đóng Bảo hiểm y tế bắt buộc năm học 2014 - 2015 

 

Căn cứ theo thông báo của Bảo hiểm xã hội Tp. Hồ Chí Minh số 2238/TB/BHXH ngày 31 tháng 07 năm 20114 về thực hiện Bảo hiểm y tế Học sinh sinh viên năm học 2014 – 2015;

Trường trung cấp Bách Khoa Sài Gòn ban hành thông báo đến HSSV toàn trường nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng tiền BHYT:

1.1 Đối tượng tham gia:

HSSV (ngoại trừ trường hợp đã tham gia BHYT theo các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT) đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc.

1.2 Mức đóng BHYT HSSV:

Mức đóng BHYT đối với Học sinh Sinh viên năm học 2014 – 2015 (12 tháng) là 414.000 đồng.

Trong đó: HSSV đóng 70%: 289.800 đồng

               Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%: 124.200 đồng.

+ Đối với HSSV thuộc diện cận nghèo của TP.HCM, nếu chưa tham gia BHYT tại địa phương và có xác nhận của Ban chỉ đạo giảm hộ nghèo tăng hộ khá, thì mức đóng BHYT là 207.000 đồng, ngân sách Nhà nước sẽ hỗ trợ phần còn lại.

- Đối với HSSV có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác: lưu học sinh, thân nhân các đối tượng theo quy định Pháp luật (sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu); HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo ... đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ thì không phải tham gia đóng BHYT tại trường, nhưng phải cung cấp bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) cho nhà trường để báo cáo cấp trên theo quy định.

1.3 Phương thức đóng BHYT:

HSSV đóng phí BHYT bắt buộc tại văn phòng Tuyển sinh của trường. 

2. Phạm vi, quyền lợi BHYT:

2.1 Phạm vi BHYT HSSV bao gồm:

- Chăm sóc sức khoẻ ban đầu;

- Khám chữa bệnh ngoại trú;

- Khám chữa bệnh nội trú;

- Tai nạn giao thông.

2.2 Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT:

- HSSV được quyền đăng ký khám chữa bệnh (KCB) ban đầu tại các bệnh viện quận, huyện và tương đương, các bệnh viện đa khoa tuyến tỉnh và tương đương theo danh sách của cơ quan BHXH cung cấp trên trang web ...

- Trường hợp đi KCB trái tuyến (không đúng cơ sở y tế đăng ký ban đầu) và có trình thẻ, thì được hưởng quyền lợi KCB theo hạng bệnh viện như sau:

+ Được thanh toán 70% chi phí nếu KCB tại các bệnh viện hạng III.

+ Được thanh toán 50% chi phí nếu KCB tại các bệnh viện hạng II.

+ Được thanh toán 30% chi phí nếu KCB tại các bệnh viện hạng I.

- Thẻ BHYT có thời hạn sử dụng là 12 tháng từ ngày 01 tháng 10 năm 2014 đến ngày 30 tháng 09 năm 2015.

3. Thời gian tham gia đóng BHYT:

Từ ngày 15/10/2014 đến hết ngày 05/11/2014. 

Trên đây là thông báo về việc HSSV tham gia đóng BHYT bắt buộc năm học 2014 – 2015. Đề nghị các cá nhân, tổ chức và HSSV các lớp thực hiện nghiêm nội dung thông báo này. 

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo thực hiện);

- Phòng ĐT&CT.HSSV (triển khai đến HSSV);

- Trưởng các đơn vị (phối hợp th/hiện);

- HSSV toàn trường (thực hiện);

- Lưu VT.

 

KT. HIỆU TRƯỞNG

PHÓ HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Th.S Trần Thị Thuý Hằng

 

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường