SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG TC BÁCH KHOA SÀI GÒN 


Số:       /TB-BKSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

 

 

THÔNG BÁO

V/v tổ chức cho học sinh, sinh viên tham gia bảo hiểm y tế

Năm học 2016 - 2017 

 

Căn cứ Hướng dẫn Liên tịch 2377/HDLT-SGD&ĐT-BHXH ngày 28/9/2016 về việc thực hiện hiểm y tế học sinh, sinh viên năm học 2016 – 2017;

Trường trung cấp Bách Khoa Sài Gòn ban hành thông báo đến HSSV toàn trường nội dung cụ thể như sau:

1. Đối tượng tham gia, mức đóng, phương thức đóng tiền BHYT:

1.1 Đối tượng tham gia:

Học sinh, sinh viên (HSSV) (ngoại trừ những em đã tham gia BHYT các nhóm đối tượng khác theo quy định của Luật BHYT) đang theo học tại các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, đều là đối tượng có trách nhiệm tham gia BHYT bắt buộc.
 

1.2 Mức đóng BHYT HSSV:

Theo quy định mức đóng bằng 4,5% mức lương cơ sở (1.210.000 đồng) nhân với số tháng tương ứng thời hạn sử dụng của thẻ BHYT, áp dụng cho năm học 2016 – 2017 thực hiện: Từ 01/01/2017 đến 31/12/2017 (12 tháng), Cụ thể như sau:    4,5% x 1.210.000đồng x 12tháng = 653.400 đồng.
 

Trong đó:

     + Học sinh, sinh viên đóng 70%: 653.400*70%  =  457.380 đồng

     + Ngân sách Nhà nước hỗ trợ 30%: 653.400*30%  =  196.020 đồng
 

- Học sinh, sinh viên có thẻ BHYT bắt buộc thuộc nhóm đối tượng khác (thân nhân sĩ  quan, hạ sĩ quan, chiến sĩ, thân nhân công an nhân dân…) nếu hết giá trị sử dụng ghi trên thẻ và không tiếp tục tham gia theo nhóm đối tượng khác, thì tham gia BHYT theo nhóm HSSV ngay từ tháng tiếp theo, đến hết thời hạn chung là ngày 31/12/2017.
 

- Đối với học sinh, sinh viên tham gia BHYT thuộc các nhóm đối tượng theo quy định Pháp luật (sĩ quan Quân đội nhân dân, nghĩa vụ quân sự, Công an nhân dân, Cơ yếu); HSSV thuộc hộ nghèo, cận nghèo ... đã được cấp thẻ BHYT bắt buộc theo quy định của Chính phủ thì không phải tham gia đóng BHYT tại trường, nhưng phải cung cấp bản photocopy thẻ BHYT (còn giá trị) cho nhà trường để báo cáo cấp trên theo quy định. 
 

1.3 Phương thức đóng BHYT:

- Học sinh, sinh viên đóng phí BHYT tại Văn phòng Tuyển sinh của trường.
 

2. Phạm vi, quyền lợi BHYT:

2.1 Phạm vi bảo hiểm y tế HSSV bao gồm: Chăm sóc sức khoẻ ban đầu - Khám bệnh, chữa bệnh Ngoại trú - Nội trú - Tai nạn giao thông.

2.2 Quyền lợi của HSSV khi tham gia BHYT:

- Theo quy định của Luật BHYT, Nghị định số 105/2014/NĐ-CP và Thông tư liên tịch số 41/2014/TTLT-BYT-BTC.

- Học sinh, sinh viên được đăng ký khám chữa bệnh ban đầu tại các Bệnh viện quận, huyện và tương đương; các Bệnh viện đa khoa tuyến Tỉnh và tương đương theo danh sách của cơ quan BHXH cung cấp trên trang web của BHXH Tp: http://bhxhtphcm.gov.vn

- Mức hưởng BHYT: được căn cứ vào Điều 22 của Luật BHYT và Điều 4 chương II Nghị định số: 105/2015/NĐ-CP ngày 15/11/2014 và các văn bản hướng dẫn liên quan.
 

3. Thời gian đóng BHYT:

Từ ngày ra thông báo đến hết ngày20/12/2016.

Trên đây là thông báo về việc HSSV tham gia đóng BHYT năm học 2016 - 2017. Đề nghị các cá nhân, tổ chức và HSSV các lớp thực hiện nghiêm nội dung thông báo này. 

 

Nơi nhận:

- BGH (để chỉ đạo thực hiện);

- Trưởng các đơn vị (phối hợp th/hiện);

- HSSV toàn trường (thực hiện);

- Lưu VT.

 

HIỆU TRƯỞNG

 

(Đã ký)

 

 

 

TS. Châu Văn Dưỡng

 

 

 

 

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường