Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

Nhiệm kỳ Ban giám hiệu

 
 Hiệu trưởng: ThS. Nguyễn Quang Bình
Ban giám hiệu nhiệm kỳ 2 - Phụ trách và chịu trách nhiệm trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, UBND TP.HCM, Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về hoạt động của trường, theo Luật Giáo dục và theo Điều lệ trường TCCN..

- Trực tiếp chỉ đạo các mặt công tác: Tổ chức cán bộ, tài chính, đào tạo, cơ sở vật chất, đổi mới nghiệp vụ sư phạm, quan hệ quốc tế, Quan hệ doanh nghiệp, Kế hoạch phát triển Nhà trường hàng năm và dài hạn.

- Phụ trách chung các công việc, cùng với các Phó Hiệu trưởng giải quyết các công việc thuộc lĩnh vực của các Phó Hiệu trưởng phụ trách khi thấy cần thiết.

- Phụ trách chung tất cả các phòng ban.

- Giữ các vị trí và chức danh: Chủ tài khoản của trường, Trưởng Ban bảo vệ chính trị nội bộ, Trưởng Ban chỉ đạo các cuộc vận động, Trưởng Ban chỉ đạo xây dựng – sửa đổi Quy chế thu chi nội bộ, Chủ tịch Hội đồng nghiên cứu khoa học, Thi đua khen thưởng, Lao động – tiền lương, Tuyển sinh, Tốt nghiệp, Tuyển dụng CBCNV – GV và các Hội đồng khác khi cần thiết.

Thông tin liên hệ:

Điện thoại: +84-28-37.923.600 - Ext: 117

Fax: +84-28-62.527.978

Email: nqbinh@bachkhoasaigon.edu.vn  

nộp hồ sơ trực tuyến

hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường

video giới thiệu trường

Truong trung cap