Trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn

SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO TP.HCM

TRƯỜNG TC BÁCH KHOA SÀI GÒN

 


Số:        /TB-BKSG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 


TP.HCM, ngày       tháng       năm 2014

 

THÔNG BÁO

V/v Điều chỉnh Quy định chuẩn đầu ra Tin học – Ngoại ngữ  

đối với học sinh các ngành đào tạo bậc TCCN Khóa 06

         

Căn cứ vào Thông tư số 01/TT/2014-BGDĐT ngày 24 tháng 01 năm 2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam;

Căn cứ vào văn bản số 384/GDĐT-VP ngày 17 tháng 02 năm 2014 của Sở Giáo dục và Đào tạo TP.HCM về việc chuẩn đầu ra tiếng Anh của HSSV TP.HCM theo hệ thống đánh giá của ETS;

Căn cứ vào Quyết định số 11/QĐ-BKSG ngày 18 tháng 01 năm 2014 về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra tin học, ngoại ngữ, kỹ năng mềm đối với các ngành bậc TCCN Khoá 6

Căn cứ vào nguyện vọng của học sinh Khoá 6 trong buổi đối thoại với Ban Giám hiệu nhà trường vào ngày 26 tháng 10 năm 2014.

Nay, Nhà trường xét chấp thuận nguyện vọng của học sinh và thông báo đến tất cả học sinh Khoá 6 với nội dung điều chỉnh Quy định chuẩn đầu ra Tin học – Ngoại ngữ cụ thể như sau:

1. Yêu cầu về chứng chỉ ngoại ngữ:

Tất cả học sinh Khóa 6 tốt nghiệp TCCN chính quy tại trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn, phải đạt chuẩn đầu ra trình độ ngoại ngữ là một trong các chứng chỉ/bằng cấp và thi kiểm tra như sau:

- Chứng chỉ Quốc gia A (hoặc B, C) Tiếng Anh, phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo cấp.

- Đã tốt nghiệp từ Trung cấp chuyên ngành tiếng Anh trở lên.

- Đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên ngôn ngữ giảng dạy và học tập chính là tiếng Anh.

- Chứng chỉ TOEIC từ 300 điểm trở lên.

- Có chứng chỉ TOEFL- IBT từ 25 điểm trở lên.

- Có chứng chỉ TOEFL- PBT từ 250 điểm trở lên.

- Có chứng chỉ IELTS từ 2.5 trở lên.

- Hoặc đạt trình độ A2  theo khung trình độ NLNN của Bộ GD&ĐT

Đối với các chứng chỉ Anh văn Quốc tế (TOEIC, TOEFL, IELTS, A1, A2, B1, B2, C1, C2 và chứng chỉ Anh văn Quốc gia A, B, C do Hội đồng thi của Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM tổ chức thì học sinh được miễn thi kiểm tra lại.

Tất cả các chứng chỉ Anh văn Quốc Gia được cấp bởi các Trung tâm Ngoại ngữ từ các Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm Ngoại ngữ khác … bắt buộc học sinh phải tham gia làm bài kiểm tra trình độ tương đương năng lực A Ngoại ngữ Quốc gia và phải đạt kết quả từ 5.0 điểm trở lên do Hội đồng thi trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn tổ chức. Kỳ thi kiểm tra dự kiến tổ chức cùng thời điểm với kỳ thi tốt nghiệp TCCN hàng năm.

2. Yêu cầu về chứng chỉ tin học:

Tất cả học sinh Khóa 6 tốt nghiệp TCCN chính quy tại trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn không thuộc ngành Công nghệ thông tin (Quản trị mạng máy tính, Thiết kế & Quản lý Website), phải đạt chuẩn đầu ra trình độ tin học là một trong các chứng chỉ/bằng cấp và thi kiểm tra như sau:

- Chứng chỉ A Quốc gia Tin học (hoặc B), phôi chứng chỉ của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Chứng chỉ MOS (Microsoft Office Specialist) đối với 3 môn Word, Excel, Powerpoint.

- Bằng Kỹ thuật viên Tin học (phôi của Bộ Giáo dục & Đào tạo).

- Đã tốt nghiệp từ Trung cấp trở lên chuyên ngành Công nghệ thông tin.

Đối với các chứng chỉ tin học Quốc tế (MOS, IC3) và chứng chỉ Tin học Quốc gia A, B, KTV do Hội đồng thi của Sở Giáo dục & Đào tạo TP.HCM tổ chức thì học sinh được miễn thi kiểm tra lại.

Tất cả các chứng chỉ Tin học Quốc Gia được cấp bởi các Trung tâm Tin học từ các Học viện, Trường Đại học, Cao đẳng, Trung tâm ngoại ngữ khác … học sinh bắt buộc phải tham gia làm bài kiểm tra trình độ tương đương năng lực A Tin học Quốc gia và phải đạt kết quả từ 5.0 điểm trở lên do Hội đồng thi trường Trung cấp Bách Khoa Sài Gòn tổ chức. Kỳ thi kiểm tra dự kiến tổ chức cùng thời điểm với kỳ thi tốt nghiệp TCCN hàng năm.

 

Nơi nhận:

- Ban Giám hiệu (để ph/h chỉ đạo thực hiện);

- Các Phòng, ban, khoa chuyên môn (để ph/h thực hiện);

- Tất cả HSSV Khoá 6 (để thực hiện);

- Lưu VT.

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 


TS. Châu Văn Dưỡng

 

 

 

nộp hồ sơ trực tuyến

hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến

BKSG QUA BÁO ĐÀI

Giới Thiệu Trường

video giới thiệu trường

Truong trung cap